ขอเชิญชวนเข้าร่วม ประกวดวงดนตรี “String Combo Nop phra Music Award 2018” ประเภท String Combo

เผยแพร่เมื่อ 15-02-2018 ผู้ชม 979

การประกวดวงดนตรี “String Combo Nop phra Music Award 2018” จัดประกวดการแข่งขันวงดนตรีประเภท “String Combo” มีหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์

 1. นักดนตรี / นักร้อง เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกัน
 2. ให้มีนักดนตรีตามกำหนดขนาดวง 5 –9 คน (นักดนตรีสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้มากกว่า 1 ชิ้น)
 3. ศิษย์เก่าในสถาบันเดียวกันสามารถเข้าร่วมวงได้ไม่เกิน 2 คน มีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 4. นักดนตรี / นักร้อง สมัครเข้าประกวดแข่งขันได้เพียงวงเดียวเท่านั้น
 5. แต่ละสถาบันสามารถส่งวงดนตรีเข้าประกวดแข่งขันได้ไม่เกิน จำนวน 2 วง
 6. เพลงที่ใช้ในการประกวดแข่งขันวงละ 2 เพลง ดังนี้
  • เพลงช้า 1 เพลง
  • เพลงที่เร็ว 1 เพลง
  • เวลาที่ใช้ในการแข่งขันทั้ง 2 เพลงรวม Sound Check แล้วต้องไม่เกิน 15 นาที
 7. การขับร้องและการบรรเลงสามารถเปลี่ยนแปลงบันไดเสียงได้ตามความเหมาะสม
 8. วงดนตรีที่สมัครเข้าประกวดแข่งขันต้องได้รับอนุญาตจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนเป็นลายลักษณ์อักษร

กำหนดวันรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดการแข่งขัน

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ เวทีกลางงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง รายละเอียดดังนี้

16.30 – 17.30 น.       ลงทะเบียนสัมมนา ชี้แจงรายละเอียดและจับฉลากลำดับ และลำดับการแข่งขัน

18.00 น. เป็นต้นไป      พิธีเปิดและเริ่มการประกวดแข่งขัน โดยแต่ละวงมีเวลาในการประกวด แข่งขัน วงละ 15 นาที

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. เกณฑ์การตัดสินเป็นไปตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย
 2. คณะกรรมการตัดสินเป็นกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ1,000 บาท รวม 2,000 บาท

 

สถานที่รับสมัคร

 • อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ 1  ตำบล นครชุม  อำเภอ เมือง  จังหวัด กำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000

 • ส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ : Nop_Gibson@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม

     อาจารย์ณัฐพงศ์   บุญครอบ        โทร 083-6287194
     อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง           โทร. 099-294-7199       

 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

เอกสารประกอบ

Tags : ประกวดวงดนตรี String Combo Music

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=187