กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 20-01-2018 ผู้ชม 2,247

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เขตพื้นที่ใกล้เคียงกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในวันดังกล่าวมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งหมด      9 สาขาวิชา ทั้งทางด้านสังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ดนตรี ศิลปะ และเทคโนโลยี ตลอดจนกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ขบวนการประชาสังคมกับการลดความยากจนและความเหลือมล้ำ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพจึงขอเชิญโรงเรียน/ วิทยาลัยของท่าน ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปีที่ ๑-๓ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21  ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตอบกลับทางโทรสารหมายเลข ๐ ๕๕๗9 8087 หรือ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ ได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=180
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

Academic

 

Tags : แข่งขันทักษะทางวิชาการ ศตวรรษที่ 21

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=180