ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมทางสถิติ

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมทางสถิติ

เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2561 0 19,968 Share

จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุที่มีตัวแปรแฝง ด้วยโปรแกรม Mplus ในวันที่ 11-12 มกราคม 2561 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for windows ขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 18-19 มกราคม และขั้นทดสอบสถิติ ในวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ ห้องกิจกรรม 1 ชั้น 2 อาคารราชสุดดา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงและสามารถนำไปใช้ดำเนินการวิจัยได้
2.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์สถิติขั้นสูงได้โดยใช้โปรแกรม Mplus ได้
3.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเชื่อมโยงการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงกับปัญหาวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Training_News/0003.pdf

เอกสารประกอบ


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564