ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ

เผยแพร่เมื่อ 29-12-2017 ผู้ชม 2,307

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ "สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/Research_News/1564.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัย

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=170