>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ

เผยแพร่เมื่อ 03-08-2017 ผู้ชม 793

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ  ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1) รองศาสตราจารย์  ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและบริหาร สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   เป็นประธาน

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ  สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร      กรรมการ

3) อาจารย์ ดร.ประสพ ยลสิริธัม  ตำแหน่ง : อาจารย์  สังกัด : สังกัดโปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   กรรมการ

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   กรรมการ

5)  อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์  สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เลขานุการ

6) อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย  สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ผู้ช่วยเลขานุการ

7) อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ  สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   ผู้ช่วยเลขานุการ

8) นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ผู้ช่วยเลขานุการ

 

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=134