>> เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1/3)

เผยแพร่เมื่อ 20-07-2017 ผู้ชม 1,994

แจ้ง...สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถดานคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 1/3)

การจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ชุดที่ 1 และ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เปิดรับสมัครสอบออนไลน์พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน  สมัครสอบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และดำเนินการจัดสอบในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดภาคการศึกษาในแต่และภาคเรียน กำหนดวันจัดสอบ 3 ครั้ง คลิกดูรายละเอียดแล้วขั้นตอนการสมััครได้ที่ http://ict.kpru.ac.th/traincom/

หมายเหตุ : การสมัครสอบครั้งแรกในแต่ละชุด จะไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=132