>> การประกาศใช้ธรรมนูญตำบลแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข จากความร่วมมือของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15-07-2017 ผู้ชม 504

     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ 2560 ที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในการประกาศใช้ธรรมนูญตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาชนในการพัฒนาตำบลหนองหลวง มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการหนุนส่งเสริมให้ประชาชนครอบครัว ชุมชน สามารถดูแลจัดการวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างปกติสุข ภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ นำไปสู่ตำบลสุขภาวะ อยู่ดีมีสุข เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

     โดยนายน้อย พะโยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้เปิดเผยว่า ธรรมนูญดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฝ่ายปกครอง ทหารตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงและประชาชนตำบลหนองหลวงทั้ง 14 หมู่บ้าน ที่ใช้เป็นกติกาหรือข้อตกลงร่วมกัน เพื่อป้องกันหรือป้องปรามสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมทุกด้าน กฎหรือข้อบังคับทุกด้าน เกิดจากข้อคิดเห็นจากประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น จนสรุปเป็นธรรมนูญตำบลหนองหลวง พ.ศ. 2560 ที่มีการประกาศใช้ในวันนี้ เป็นแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชร 

     ธรรมนูญตำบลหนองหลวง ประกอบด้วย 9 หมวด 43 ข้อ ตัวอย่างเช่น ในหมวดที่ 6 ด้านชุมชนเข้มแข็ง ข้อ 25 ตำบลหนองหลวงจะเป็นตำบลต้นแบบที่ปลอดจากการดื่มเหล้าในงานศพภายในปี พ.ศ. 2564 บุคคลใดฝ่าฝืนเจ้าของงานจะถูกปรับ 1,000 บาทโดยงับนำเงินรายได้เข้ากองทุนสมานฉันท์ชุมชน ข้อที่ 25 หากเกิดการทะเลาะวิวาทในงานบุญรื่นเริง ผู้กระทำผิดต้องจ่ายค่าปรับให้แก่กองทุนสมานฉันเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และต้องชำระค่าความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจริงกับเจ้าภาพ ข้อที่ 27 ตำบลหนองหลวงจะพัฒนาเป็นตำบลต้นแบบปลอดปัญหามอเตอร์ไซค์ซิ่งเด็กแว้นลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน ถ้าหากพบเด็กแว้นซิ่งมอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้านผู้ฝ่าฝืนจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ข้อที่ 28 ตำบลหนองหลวงปลอดจากการยิงปืนขึ้นฟ้า ถ้าหากพบผู้ใดยิงปืนขึ้นฟ้า จะต้องชำระค่าปรับให้กับกองทุนสมานฉันท์ชุมชนเป็นเงิน 500 บาทเป็นต้น

     ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปิดเผยว่า ธรรมนูญตำบลหนองหลวงฉบับนี้ถือเป็นฉบับต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชร อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางในการพัฒนาตำบลแบบมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายและนับเป็นก้าวแรกที่ถือได้ว่า เป็นการสร้างและทำ ด้วยเนื้อหาสาระในรัฐธรรมนูญตำบลไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

    

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=130