>> กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 "เข้าพรรษา..สร้างบุญ"

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2017 ผู้ชม 780

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 "เข้าพรรษา..สร้างบุญ"  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษย์ฯ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ณ วัดวังยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาของชาวพุทธในคงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้อง ตามนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเก่ง ดี มีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=129