โปรแกรมภูมิสารสนเทศ การอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีอวกาศสำหรับนักปฏิบัติการ”

เผยแพร่เมื่อ 06-07-2017 ผู้ชม 399

โปรแกรมภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีอวกาศสำหรับนักปฏิบัติการ” ตามโครงการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน ระหว่างวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักปฏิบัติการในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อสามารถใช้ข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้ โดยจัดทำโครงการร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=125