>> ขอเชิญบุคลากรส่งบทความ (Call for papers)

เผยแพร่เมื่อ 12-04-2017 ผู้ชม 1,108

ขอเชิญบุคลากรส่งบทความ (Call for papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7 "การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชิวิตจริง : Samrt Education เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสากรกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://161.246.14.28/DRLE2017/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/National%20Academic%20Conference.pdf

 

เอกสารประกอบ

Tags : >> ขอเชิญส่งบทความและขอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมนุนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 >> เรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ >> ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 >> แจ้งอาจารย์ผู้สอน เปิดระบบกรอกผลการเรียน >> กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนานาชาติ