>> ขอเชิญบุคลากรส่งบทความ (Call for papers)

เผยแพร่เมื่อ 12-04-2017 ผู้ชม 2,756

ขอเชิญบุคลากรส่งบทความ (Call for papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7 "การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชิวิตจริง : Samrt Education เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสากรกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://161.246.14.28/DRLE2017/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/National%20Academic%20Conference.pdf

 

เอกสารประกอบ

Tags :

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=112