>> โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาน2560

เผยแพร่เมื่อ 03-04-2017 ผู้ชม 415

วันที่ 3 เมษายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาน2560  เรื่อง "การส่งเสริมการพัฒนา การบริหารจัดการงานยุติธรรมชุมชน"และโครงการ "ค่ายส่งเสริมทักษะด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งค่ายส่งเสริมทักษะด้านภาษา วิทยากร โดย  คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาจีนและโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และโครงการส่งเสริมการพัฒนา การบริหารจัดการงานยุติธรรมชุมชน ในหัวข้อ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักการเจรจาต่อรอง และสิทธิประโยชน์ วิทยากรโดย นายวีระศักดิ์ ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และหัวข้อ สิทธิของชุมชนในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วิทยากรโดย ผศ.สุชิน รอดกำเหนิด  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=111