>> รับสมัครครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 28-03-2017 ผู้ชม 3,309

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์  ประกาศรับสมัครครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยโรงเรียนพิิตรอินเตอร์ จะมีการขยายโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีความความประสงค์จัดหาครูผู้สอนดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

- ปฐมวัย                                   - ประถมศึกษา

- วิทยาศาสตร์                           - พละศึกษา

- คณิตศาสตร์                            - ภาษาอังกฤษ

- ภาษาไทย                               - สังคมศึกษา

โดยโรงเรียนจะมีสวัสดีการให้ดังนี้ โดยมีเงินเดือนและสวัสดิการ ดังนี้

๑. เงินเดือนเต็มตามคุณวุฒิ

๒. เงินประจำตำแหน่ง

๓. เงินค่าเรียนพิเศษ

๔. สวัสดิการที่พัก (หากมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด)

๕. สวัสดิการค่าอาหารกลางวัน

๖. ค่าเครื่องแบบ

๗. มีการจัดอบรมให้อย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://huso.kpru.ac.th/main/contents/JOB/Recruit-teacher.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=110