>> ขอแสดงความยินดีกับดร.รัษฎากร วินิจกุล

เผยแพร่เมื่อ 17-03-2017 ผู้ชม 1,124

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รัษฎากร วินิจกุล อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation จากโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และพลังงาน ครั้งที่ 8 The 8th International Science , Social Science, Engineering and Energy Conference VIII (I-SEEC 2017) ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดส่งการผลงานทางวิชาการเข้าร่วมจำนวน 6 ผลงาน ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 5 ผลงาน และการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า (Oral Presentation) จำนวน 1 ผลงาน

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=109