>> งานบริการวิชาการได้จัดโครงการบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 15-03-2017 ผู้ชม 378

      งานบริการวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ"การส่งเสริมการพัฒนา การบริหารจัดการ งานยุติธรรมชุมชน" และโครงการ "ค่ายส่งเสริมทักษะด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC" ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง โดยความร่วมมือของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เพื่อสร้างเข้มแข็งในมิติมั่นคง ไม่คั่ง ยั่งยืน

      โดยในวันดังกล่าว มีวิทยาจากโปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาอังกฤษ โปรแกรมวิชาจีน ให้ความรู้ด้านภาษาเพื่อรองรับ AEC และวิทยากรจากโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ และนายวีระศักดิ์ ไชยสิงห์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ให้ความรู้ในด้านการส่งเสริมการพัฒนา การบริหารจัดการงานยุติธรรมชุมชน

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=108