โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย กิจกรรม “1 โปรแกรม 1 บทความวิชาการ : ไม่ต้องทำวิจัยก็สามารถเขียนบทความวิชาการได้” วันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 04-09-2017 ผู้เข้าชม 413

ภาพที่ 1. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย กิจกรรม “1 โปรแกรม 1 บทความวิชาการ : ไม่ต้องทำวิจัยก็สามารถเขียนบทความวิชาการได้” วันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย กิจกรรม “1 โปรแกรม 1 บทความวิชาการ : ไม่ต้องทำวิจัยก็สามารถเขียนบทความวิชาการได้” วันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย กิจกรรม “1 โปรแกรม 1 บทความวิชาการ : ไม่ต้องทำวิจัยก็สามารถเขียนบทความวิชาการได้” วันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย กิจกรรม “1 โปรแกรม 1 บทความวิชาการ : ไม่ต้องทำวิจัยก็สามารถเขียนบทความวิชาการได้” วันที่ 4 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำ มคอ. และพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์" วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31-08-2017 ผู้เข้าชม 257

ภาพที่ 1. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ภาพที่ 2. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ภาพที่ 3. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ภาพที่ 4. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ


โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย “บทเรียนจากชุมชนสู่โจทย์การวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” วันที่ 17 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2017 ผู้เข้าชม 196

ภาพที่ 1. โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย “บทเรียนจากชุมชนสู่โจทย์การวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” วันที่ 17 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย “บทเรียนจากชุมชนสู่โจทย์การวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” วันที่ 17 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย “บทเรียนจากชุมชนสู่โจทย์การวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” วันที่ 17 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย “บทเรียนจากชุมชนสู่โจทย์การวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” วันที่ 17 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


โครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา "ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ "เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณด้านหลังอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11-08-2017 ผู้เข้าชม 167

ภาพที่ 1. โครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา

ภาพที่ 2. โครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา

ภาพที่ 3. โครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา

ภาพที่ 4. โครงการ สืบสานประเพณี ทำความดี เข้าพรรษา


การประกวด FRESHY NIGHT STYLE HUSO KPRU 2107 ณ.หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วันที่ 2 สิงหาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 02-08-2017 ผู้เข้าชม 815

ภาพที่ 1. การประกวด FRESHY NIGHT STYLE HUSO KPRU 2107 ณ.หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วันที่ 2 สิงหาคม 2560

ภาพที่ 2. การประกวด FRESHY NIGHT STYLE HUSO KPRU 2107 ณ.หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วันที่ 2 สิงหาคม 2560

ภาพที่ 3. การประกวด FRESHY NIGHT STYLE HUSO KPRU 2107 ณ.หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วันที่ 2 สิงหาคม 2560

ภาพที่ 4. การประกวด FRESHY NIGHT STYLE HUSO KPRU 2107 ณ.หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วันที่ 2 สิงหาคม 2560


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 02-08-2017 ผู้เข้าชม 161

ภาพที่ 1. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


การสัมภาษณ์นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22-07-2017 ผู้เข้าชม 704

ภาพที่ 1. การสัมภาษณ์นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. การสัมภาษณ์นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. การสัมภาษณ์นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. การสัมภาษณ์นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


เข้าพรรษา...สร้างบุญ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ช่วงเข้าพรรษา) การทำบุญถวายภัตตาหารเพล (คณะผู้บริหารเป็นเจ้าภาพ) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 19-07-2017 ผู้เข้าชม 188

ภาพที่ 1. เข้าพรรษา...สร้างบุญ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ช่วงเข้าพรรษา) การทำบุญถวายภัตตาหารเพล (คณะผู้บริหารเป็นเจ้าภาพ) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. เข้าพรรษา...สร้างบุญ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ช่วงเข้าพรรษา) การทำบุญถวายภัตตาหารเพล (คณะผู้บริหารเป็นเจ้าภาพ) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. เข้าพรรษา...สร้างบุญ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ช่วงเข้าพรรษา) การทำบุญถวายภัตตาหารเพล (คณะผู้บริหารเป็นเจ้าภาพ) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. เข้าพรรษา...สร้างบุญ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ช่วงเข้าพรรษา) การทำบุญถวายภัตตาหารเพล (คณะผู้บริหารเป็นเจ้าภาพ) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


การประกาศใช้ธรรมนูญตำบลแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จากความร่วมมือของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 14-07-2017 ผู้เข้าชม 76

ภาพที่ 1. การประกาศใช้ธรรมนูญตำบลแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จากความร่วมมือของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ภาพที่ 2. การประกาศใช้ธรรมนูญตำบลแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จากความร่วมมือของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ภาพที่ 3. การประกาศใช้ธรรมนูญตำบลแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จากความร่วมมือของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ภาพที่ 4. การประกาศใช้ธรรมนูญตำบลแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จากความร่วมมือของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 14 กรกฎาคม 2560


ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ 14-07-2017 ผู้เข้าชม 135

ภาพที่ 1. ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ภาพที่ 2. ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ภาพที่ 3. ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ภาพที่ 4. ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560