คลังรูปภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

19-07-2017 : ผู้เข้าชม 71 : เข้าพรรษา...สร้างบุญ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ช่วงเข้าพรรษา) การทำบุญถวายภัตตาหารเพล (คณะผู้บริหารเป็นเจ้าภาพ) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

14-07-2017 : ผู้เข้าชม 5 : การประกาศใช้ธรรมนูญตำบลแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จากความร่วมมือของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

14-07-2017 : ผู้เข้าชม 45 : ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

13-07-2017 : ผู้เข้าชม 69 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

08-07-2017 : ผู้เข้าชม 8 : กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 "เข้าพรรษา...สร้างบุญ" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถวายวัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

07-07-2017 : ผู้เข้าชม 11 : การแสดงผลงานนิทรรศการโครงการศิลปนิพนธ์ ของโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

06-07-2017 : ผู้เข้าชม 8 : โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

06-07-2017 : ผู้เข้าชม 259 : พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 หอประชุมรัตนอาภา

06-07-2017 : ผู้เข้าชม 12 : พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

05-07-2017 : ผู้เข้าชม 153 : การประชุมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร