โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การขอยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2021 ผู้เข้าชม 6

Tags : >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พร้อมส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องแนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา >> ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานานชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562