กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะ DESเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2021 ผู้เข้าชม 13

Tags : >> การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตร >> ขอเชิญส่งบทความและขอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมนุนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประชุมคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ และกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขาเพื่อส่งคัดสรร OTOP 5 ดาว กิจรรมขบวนการ KPRU รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก