Tags : >> กำหนดการ รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติประเภทโควต้าเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดกิจกรรม ROBINSON FRESHY BOY & GIRL 2019(Freshy รุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญทุกท่านร่วมชมปรากฏการณ์ Super Blue Blood Moon >> ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์