โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่ 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ขั้นสูง (LMS KPRU) วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 4 คณะมนุษย์ฯ

เผยแพร่เมื่อ 17-01-2020 ผู้เข้าชม 30

Tags : กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2563 การตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประชุมการจัดทำรายงานการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistic)และธุรกิจ อี คอมเมิร์ช (E-Commerce) โลจิสติกส์แนวใหม่ ยุค 4.0 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.คนใหม่ทั้ง 2 ท่าน (อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์)