โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์เทคนิค การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2020 ผู้เข้าชม 35

Tags : ระบบอัพโหลดไฟล์สรุปโครงการบริการวิชาการ >> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ นางขนิษฐา ศิริรัตน์ >> บรรยากาศ งานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 >> พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์