คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-09-2019 ผู้เข้าชม 30

Tags : แจ้งบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น นางรัชดา เกษาพร >> บรรยากาศ งานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีกำหนดจัดโครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดกำแพงเพชร