Tags : เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ รับสมัครและส่งผลงาน การประกวดสื่อสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย (ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 9) โครงการติวสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2562 ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป >>การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3