Tags : แผนการบริการทางวิชาการ แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เปิดติวสอบ ภาค ก. กพ. ประจำปี 2562 สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเงินชาวเขา แบบประเมิน แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรจากัด อย่างยั่งยืน