เผยแพร่เมื่อ 25-02-2020 ผู้เข้าชม 0

Tags : >> เปลี่่ยนแปลงวันสอบวัดมาตรฐาน ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 >> รับสมัครนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจความต้องการสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ชุดละ 50 บาท (1 ชุด มี 2 แผ่น) บริการคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภควดี ทรัพย์คง นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดวาดภาพ >> ขอขยายเวลารับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน