เผยแพร่เมื่อ 21-10-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : โครงการ “พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” เอกสารแบบฟอร์มการออกฝึกประสบการณ์ (Internship application forms) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ >> สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2560 >> กิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการดำเนินการ (มคอ.7)/SAR ระดับหลักสูตร ประจำปี 2559