โครงการศึกษาดูงาน และอบรมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และเกาะช้าง จังหวัดตราด

เผยแพร่เมื่อ 05-06-2019 ผู้เข้าชม 7

Tags : ขอเชิญชมละครเวทีภาษาอังกฤษ THE AUDITION ผลงานของ Don Aolidis ดาวน์โหลดเอกสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา >> ขอเรียนเชิญร่วมโครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Leaming Contest) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(แม่สอด) (สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ)