เผยแพร่เมื่อ 12-08-2020 ผู้เข้าชม 0

Tags : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ >> แจ้งอาจารย์ที่สมัครสอบ TOEIC ให้ทำการกรอกข้อมูลเลขรหัสบัตรประชาชน และชื่อภาษาอังกฤษ >> ขอเชิญบุคลากรส่งบทความ (Call for papers) >> ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร