เผยแพร่เมื่อ 28-02-2020 ผู้เข้าชม 0

Tags : โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการจัดการความรู้โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ (Work Integrated Learning:wil) >> คำสั่งคุมสอบกลางภาค-ปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ >> เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2/2559 ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวันแห่งความปลอดภัย (SAFETY DAY 2019) ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและการจัดการสารเคมี