เผยแพร่เมื่อ 17-06-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : เกร็ดความรู้จากกิจกรรม KM งานวิจัย หัวข้อการกำหนดโจทย์วิจัยและการสร้างตัวแปรการวิจัย >> เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิเกื้อกูลเพื่อการศึกษาไทย (THE SET FOUNDATION) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับคณะ >> การอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้คณาจารย์ในแต่ละหลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา การสร้างลวดลาย ออกแบบผ้าปักด้วยงานศิลปะ