ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 26-09-2018 ผู้เข้าชม 12

Tags : >> ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017 ขอเชิญทุกท่านร่วมชมปรากฏการณ์ Super Blue Blood Moon วันเพิกถอนรายวิชาวันสุดท้าย >> ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรม สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ >> พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2560