Tags : นางขนิษฐา ศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 >> ขอเรียนเชิญร่วมโครงการประกวด สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Leaming Contest) กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ