การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำ มคอ. และพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์" วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31-08-2017 ผู้เข้าชม 133

Tags : >> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ >>การประกวดสุนทรพจน์ >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสมัครสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4