นางสุมาพร จั่นศรี

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 396

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสุมาพร จั่นศรี
ชื่อ-สกุล (Eng) : Sumaporn  Jansri

ตำแหน่งทางวิชาการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาระงาน
1. งานพัสดุ
  
 - จัดซื้อ – จัดจ้าง
    - ติดใบเสร็จและมอบให้กรรมการตรวจรับพัสดุ
    - ลงรายการ รับ - จ่าย รายการบัญชีพัสดุ-ครุภัณฑ์
2. งานงบประมาณด้านการเงินและบัญชี
  
 - ควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ฯ งบประมาณ บ.กศ. งบประมาณ กศ.บป. และงบประมาณแผ่นดิน
    - งานการเงินและบัญชี ควบคุมดูแลเงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - ช่วยงานจัดหารายได้ของคณะ
3. งานนโยบาย/วางแผนและโครงการประจำปี
  
 - ช่วยประสานงานนโยบายและแผนและการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ
    - แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปี
1.4 งานส่งเสริมวิชาการ
  
 - จัดตารางสอบภาคปกติ และภาค กศ.บป.
    - ประสานงานการจัดโครงการ รป.บ.
    - จัดตารางสอบ
    - เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโครงการ รป.บ.
5. งานประกันคุณภาพ
  
 - ช่วยจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินในระบบ  GFMIS (บัญชี  3  มิติ)

>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม

ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3014
Email : sumapon2522@hotmail.com

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสุมาพร จั่นศรี


นางพรวิลัย วัฒนศิริ

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 470

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางพรวิลัย  วัฒนศิริ 
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ponwilai  Watanasiri

ตำแหน่งทางวิชาการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาระงาน
1. งานด้านวิชาการ
        
- ติดตามการจัดทำรายงานผลของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ (TQF)
        - ติดตามการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
        - ติดตามและช่วยตรวจสอบการจัดตารางเรียน ตารางคุมสอบ และติดตามการจัดส่งผลการเรียน
        - ติดตามและช่วยตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนต่าง ๆ
        - จัดกิจกรรมและให้ข้อมูลการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
        - ช่วยจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)
        - ติดตามแบบประเมินผลของแบบสอบถามหรือแบบประเมินต่าง ๆ ที่กำหนดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
        - เสนอขออนุมัติงบประมาณประจำปี ในการทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านวิชาการ
        - ปฏิบัติงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
2. งานด้านวิจัย
      
 - ช่วยจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
        - ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยสำหรับบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ประสานการจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมายและแผนงานการวิจัย
        - จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านวิจัย เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณประจำปี
        - จัดกิจกรรมด้านวิจัยเพื่อพัฒนาคณาจารย์
        - ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการวิจัยสำหรับบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. งานประกันคุณภาพ
        
- ช่วยจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม และการจัดการความรู้
4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าตอบแทนอาจารย์สอนรายชั่วโมง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าตอบแทนอาจารย์สอนภาคกศ.บป.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3018
Email : Pimchanok191@hotmail.com

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางพรวิลัย วัฒนศิริ


นางขนิษฐา ศิริรัตน์

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 527

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 
ชื่อ-สกุล (Eng) : Kanittha  Sirirat

ตำแหน่งทางวิชาการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาระงาน
1. งานธุรการและบริหารงานทั่วไป

        - งานรับส่งหนังสือราชการ
        - บันทึกข้อความ
        - งานลงรับเอกสารต่าง ๆ
        - งานจัดเก็บหมวดหมู่เอกสารงานธุรการ
        - งานรับ – ส่ง เรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง
        - งานรับ – ส่ง ผลการเรียน
        - สำเนาข้อสอบ
        - จัดเก็บข้อสอบ และเบิกจ่ายข้อสอบ
        - งานพิมพ์เอกสาร
        - ประสานงานโปรแกรมและกลุ่มวิชาในการใช้ระบบ E-OFFICE
        - ประสานงานโปรแกรมและกลุ่มวิชาในการขออนุมัติไปราชการ
        - ใช้ระบบ E-OFFICE ประสานงานขอใช้รถยนต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ช่วยงานประกันคุณภาพ
        - ช่วยงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2. งานประกันคุณภาพ
        - ช่วยจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
        
3. งานบริการวิชาการ
        - ติดตาม รวบรวมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบริการวิชาการจากผู้รับผิดชอบ

4. งาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรและคณะ

ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3022
Email : sirirat.nian@gmail.com

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางขนิษฐา ศิริรัตน์


นายจิรพงษ์ เทียนแขก

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 495

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายจิรพงษ์  เทียนแขก
ชื่อ-สกุล (Eng) : Jirapong Teankaeg

ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาระงาน
1. งานประชาสัมพันธ์
      
 - ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทางเว็บไซต์
        - บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัด ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
        - จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. งานสารสนเทศ
  
     - ดูแลการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ วิชวลไลเซอร์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ตามห้องเรียน ของอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารใหม่) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
        - ดูแลระบบเครือข่ายภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - จัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ดูแลเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเว็บไซต์แต่ละโปรแกรมวิชา (จำนวน 10 โปรแกรมวิชา)
        - ดูแลเรื่อง การสร้าง google scholar เพื่อรวบรวมผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะ
        - ดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - แสกนรูป เอกสารต่าง ๆ
        - ความคุมการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ออกแบบงานกราฟฟิกปกเอกสาร การ์ด แผ่นพับ และโปสเตอร์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ประสานงานการขอใช้ห้องเรียนเพื่อเตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
        - ควบคุมดูแลการใช้คอมพิวเตอร์และระบบต่าง ๆ ระหว่างการจัดประชุม
        - กรอกข้อมูลระบบการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) : ด้านอาคารสถานที่
3. งานประกันคุณภาพ
      
 - ช่วยจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการเรียนรู้ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
4. งานประสานศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การพัฒนาเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้บริการห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3030
Email : jiracom@hotmail.com

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายจิรพงษ์ เทียนแขก


นายตั้ม คำพ่วง

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 458

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ว่าที่ร้อยตรีตั้ม  คำพ่วง 
ชื่อ-สกุล (Eng) : Tam  Khumprong

ตำแหน่งทางวิชาการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาระงาน
1. งานนโยบาย แผนงานและโครงการ
      
 - ประสานการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ประสานงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
        - รายงานประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
        - จัดทำรายงานประจำปี
        - จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผลตามคำรับรองการปฏาบัติราชการประจำปี (ก.พ.ร.)
        - จัดทำรายงานติดตามผลประเมินโครงการ รวม 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
2. งานประกันคุณภาพ
      
 - ช่วยจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
3. งานวารสารพิกุล
      
 - พิสูจน์อักษร
        - ประสานงานการตรวจสอบรายการอ้างอิง (บรรณานุกรม) ในวารสารพิกุล
        - เบิก – จ่าย ค่าตอบแทนการเขียน และตรวจบทความวารสารพิกุล
        - ประสานงานกับ กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจสอบกลั่นกรองบทความ

4. งานประสานงานสมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3010
Email : khumprong@hotmail.com


คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายตั้ม คำพ่วง


นางสาวรุ่งทิวา เหมือนอ่อง

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 402

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง 
ชื่อ-สกุล (Eng) : Rungtiwa  Mouenong

ตำแหน่งทางวิชาการ : บรรณารักษ์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาระงาน
1. งานบรรณารักษ์ห้องสมุดกฎหมาย/ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        
- บริการ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
        - งานสำรวจ เก็บสถิติ และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
        - งานลงรายการ Cataloging ในฐานข้อมูล
        - งานเทคนิค งานลงทะเบียนหนังสือ วารสาร ข้อมูลสารสนเทศด้านกฎหมาย (ประทับตรา ติดบาร์โค๊ต ติดใบกำหนดส่ง)
        - งานประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
2. งานธุรการ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      
 - งานพัสดุ จัดซื้อ – จัดจ้าง
        - ดูแล อำนวยความสะดวกอาจารย์พิเศษ
        - เบิก – จ่าย ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ ของโปรแกรมที่มีเงินสนับสนุน
        - พิมพ์และสำเนาข้อสอบให้อาจารย์พิเศษ
3. งานการประชุมคณะ
      
 - บันทึกและสรุปรายงานการประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรประจำสำนักงานคณบดี และรายงานการประชุมเฉพาะกิจต่าง ๆ  ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัตงานของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        
- ติดตาม รวบรวมรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัตงานผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ติดตาม รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง เพื่อประกอบการประเมิน
        - จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. งานประกันคุณภาพ
        
- ช่วยจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและธรรมาภิบาลของคณะและผลการบริหารงานของคณบดี
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  งานรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ติดต่อ

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3029
Email : rungtiwa_ple@hotmail.com


คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวรุ่งทิวา เหมือนอ่อง


นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 470

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายอิสราวัชร  เฟื่องอิ่ม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Itsaravatchara  Fuang-im

ตำแหน่งทางวิชาการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ

ภาระงาน
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา

     - ติดตาม รวบรวมรายงานการประเมินตนเองจากผู้รับผิดชอบทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
     - ติดตามแบบประเมินผลของแบบสอบถามหรือแบบประเมินต่าง ๆ ที่กำหนดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
     - จัดทำและจัดเตรียมเอกสารรายงานการประเมินตนเองส่วนนำและส่วนสรุป
     - จัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) และรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
     - ติดตาม รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา(สกอ.)และและรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา(สมศ.)
     - ประสานงาน และตรวจสอบการลงข้อมูลการประเมินตนเอง และเอกสารหลักฐานอ้างอิง ในระบบ DOCUMENTS QA SYSTEM และในระบบ CHE QA ONLINE
     - ประสานงานและติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. งานติดตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
     - จัดทำ และติดตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี
     - จัดทำสรุปแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ และติดตามความก้าวหน้า
     - รายงานผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
     - จัดกิจกรรมและให้ข้อมูลการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - รวบรวมข้อมูล และจัดทำสรุปการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการให้บริการ วิชาการ เพื่อพัฒนางานในตำแหน่งหน้าที่และด้านวิชาการของบุคคลกรในคณะ

3. งานวางระบบการควบคุมภายใน
     - ติดตาม รวบรวมรายงานการวางาระบบการควบคุมภายใน
     - ติดตาม รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง เพื่อประกอบการประเมิน
     - จัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

4. งานบริหารความเสี่ยง
     - ประสานงานการจัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
     - ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง และรวบรวมเอกสารโครงการในแต่ละประเด็นความเสี่ยง
     - จัดทำรายงานและสรุปผลบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะ และมหาวิทยาลัย
     - จัดทำสรุปรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง

5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3010
Email : audisara44@gmail.com


คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม


นายเมตตรัย ตะติยะ

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 421

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายเมตตรัย  ตะติยะ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mettrai Thathaiya

ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ภาระงาน
1. งานประชาสัมพันธ์
      
 - ประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัด ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
        - ช่วยจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. งานสารสนเทศ
     
   - ดูแลการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ วิชวลไลเซอร์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ตามห้องเรียนของอาคาร 3 ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
        - ดูแลเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(แต่ละโปรแกรมวิชา)
        - ดูแลเรื่อง การสร้าง google scholar เพื่อรวบรวมผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะ
        - ประสานงานการขอใช้ห้องเรียนเพื่อเตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
        - ดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - สแกนรูปเอกสารต่างๆ
        - กรอกข้อมูลระบบการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) : ด้านบุคลากร
        - ช่วยงานสำนักงานคณบดี
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3030
Email :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายเมตตรัย ตะติยะ


นางรัชดา เกษาพร

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 417

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางรัชดา  เกษาพร
ชื่อ-สกุล (Eng) : Rutchada  Kesaporn

ตำแหน่ง : แม่บ้าน


ภาระงาน
        - งานดูแลทำความสะอาดอาคารเรียน 3
        - ดูแลทำความสะอาดห้องต่างๆ ของอาคารเรียน 3
        - ดูแลและจัดเสิร์ฟอาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการประชุมและในการสอบประจำอาคารเรียน 3
        - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อ

อาคาร 3 ชั้น 1
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -
Email :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางรัชดา เกษาพร


นายถนอม ใจฟู

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 362

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายถนอม  ใจฟู
ชื่อ-สกุล (Eng) : Tanom  Jaifu

ตำแหน่ง : พ่อบ้าน


ภาระงาน
        - ดูแลทำความสะอาดห้องประชุม ชั้น 1-2 ประจำอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารใหม่)
        - ดูแลทำความสะอาด ตัดหญ้า และตกแต่งต้นไม้ บริเวณรอบอาคาร 3 และ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(อาคารใหม่)
        - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายติดต่อ

อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -
Email : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

นายถนอม ใจฟู


นางจันทร์ดี หอมมา

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 421

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางจันทร์ดี  หอมมา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Chandi  Homma 

ตำแหน่ง : แม่บ้าน


ภาระงาน
       - ดูแลทำความสะอาด ชั้น 3-4 ประจำอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(อาคารใหม่)
        - ดูแลและจัดเสิร์ฟอาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการประชุมและในการสอบประจำอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ

อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -
Email : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางจันทร์ดี หอมมา


นางสาวชลอ ขำมา

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 418

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวชลอ  ขำมา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Chala  Khamma

ตำแหน่ง : แม่บ้าน


ภาระงาน
        - ดูแลทำความสะอาด ชั้น 5-6 ประจำอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(อาคารใหม่)
        - ดูแลและจัดเสิร์ฟอาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการประชุมและในการสอบประจำอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อ

อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 5-6
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : -
Email : -

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวชลอ ขำมา