การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 23-07-2020 ผู้ชม 797

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562


รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับคณะ

เผยแพร่เมื่อ 02-08-2018 ผู้ชม 1,276

รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับคณะ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 13-07-2018 ผู้ชม 635

วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560