คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “SDGs สัญจร"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 171 Share


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ณ บริเวณด้านหลังอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารและเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณด้านหลังอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 125 Share


สำนักงานบริการชุดครุย มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เปิดบริการให้เช่า-ตัด ชุดครุย ชุดปกติขาว ชุดสูท

ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2565 79 Share

สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอให้ทุกท่านสงบ สดชื่น ร่มเย็น เป็นสุข ปลอดโรค ปลอดภัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13 เมษายน 2565 152 Share

คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วม โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "วันอนุรักษ์มรดกไทย"

วันที่ 1-2 เมษายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2565 241 Share


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สุภาษพงษ์ รู้ทำนอง อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละ ทุ่มเท จนเกิดผลดีต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และท่านจะยังคงเป็นกำลังสำคัญ ของคณะในบทบาทอื่นต่อไป

และคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน ในโอกาสรับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2565 187 Share

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้สำหรับครูต่างชาติ (A Workshop on Class Management Skill Development for Foreign Teachers)

วันที่ 23-25 มีนาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2565 371 Share


การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนและนักเรียนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ของบริษัท ปตท. สผ. จำกัด คือ โรงเรียนพิไกรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2565 261 Share


กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2565 502 Share


มีต่อ

รายงานการติดตามและประเมินโครงการประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 115 Share

แผนปฏิบัติงาน/โครงการ

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2564 187 Share

การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ 10 สิงหาคม 2564 383 Share

ปฏิทินการเบิกจ่ายปี 2564

เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2564 193 Share

การใช้ MS TEAM เบื้องต้น สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 19 มิถุนายน  2564

เผยแพร่เมื่อ 19 มิถุนายน 2564 1 636 Share

บริการคณาจารย์/เจ้าหน้าที่

icon  
ระบบ E-Personal
icon
ประเมินผลการปฎิบัติราชการE-PAR
icon
ระบบ Binary Document  
icon
ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์
icon
ระบบ E-Carlendar
icon
ตรวจสอบตารางผู้สอน
icon
ระบบ Che QA
icon
ตรวจสอบตารางเวรรักษาการณ์
icon
ระบบ MIS
icon
ตรวจสอบจดหมาย  พัสดุ และ EMS
icon
E-learning
icon
ระบบบัญชี 3 มิติ
icon
E-mail บุคลากร
icon
ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ

 

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 23,383 Share

การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับคณะ

KPRU PRESIDENTIAL RECRUITMENT

เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 706 Share

เอกสารสรุปสาระสำคัญ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562

(ข้อบังคับดังกล่าวใช้บังคับกับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ) ทุกหลักสูตรสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาได้

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 495 Share

คู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 2,368 Share

มีต่อ

บริการนักศึกษา

- แบบสำรวจความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ประจำปี 2563


--------------------------------------------

icon news  ตรวจสอบผลการเรียน  icon news กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
icon news ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอ icon news แบบฟอร์มคำร้อง
icon news ตรวจสอบประวัตินักศึกษา icon news ระบบลงทะเบียนออนไลน์
icon news ปฏิทินการศึกษา  icon news ประเมินการสอนออนไลน์
icon news คู่มือนักศึกษา icon news E-learning
icon news สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ icon news ThaiLIS
icon news แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ icon news Video&CD-Rom
icon news E-mail สำหรับนักศึกษา icon news Speexx

--------------------------------------------

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2559 23,441 Share

มีต่อ

โครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 15 พฤษาคม 2562 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เผยแพร่เมื่อ 30 เมษายน 2562 0 20,038 Share

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (International Conference) ภายใต้หัวข้อ “Human Resources Management in Higher Education”

ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.15 น. ณ ห้องประชุม LA 107 -108 และ LA 106 ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เผยแพร่เมื่อ 8 ตุลาคม 2561 2,121 Share

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์

รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 0 22,947 Share

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

อบรมหลักสูตรการเขียนภาษา R

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2561 0 21,875 Share

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมทางสถิติ

จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุที่มีตัวแปรแฝง ด้วยโปรแกรม Mplu s,โปรแกรม SPSS for windows ขั้นพื้นฐาน และขั้นทดสอบสถิติ

เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2561 0 20,526 Share

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน MICE การท่องเที่ยวและการจัดการ ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2560 0 20,591 Share

>> ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

หัวข้อ "ยุทธศาสตร์การบริหารสู่วิถีการพัฒนาสังคมอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน"

เผยแพร่เมื่อ 12 เมษายน 2560 0 14,285 Share

มีต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ วิทยากร โดย DR.KEVIN F.F. QUIGLEY ผู้เชี่ยวชาญชาวสหรัฐอเมริกา วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤษภาคม 2565 93 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 6 พฤษภาคม 2565 68 Share

ขอเชิญสัมมนา Internal forum on research integrity

ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม webbex Event

เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2564 338 Share

ขอเชิญชวนส่งบทความและชอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 6

จัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564 320 Share

แจ้งเลื่อนการประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2563 0 6,949 Share

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบรับแบบสำรวจข้อมูลนักวิจัย

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบรับแบบสำรวจข้อมูลนักวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2563 0 12,310 Share

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เลขรหัสประจําวารสาร (ISSN) ๒๖๕๑-๒๐๗๖

เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2562 0 20,131 Share

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14

วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562 0 19,493 Share

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 - ประจําปี 2562

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562 0 20,434 Share

มีต่อ

การอบรม โครงการสร้างองค์ความรู้ เรื่องเทคโนโลยีในองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม

เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2565 182 Share

ขอเชิญหน่วยงาน องค์การและบุคคลผู้สนใจ เสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 รวม 6 ประเภท  ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2561 0 20,654 Share

โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุน

เปิดรับสมัครทุน การศึกษาระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 20 เมษายน 2561

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2561 0 19,632 Share

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มีกำหนดจัดโครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดกำแพงเพชร

ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2561 0 19,871 Share

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2561 0 20,114 Share

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนมีนาคม 2561

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05 - 12.25 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2561 0 19,674 Share

สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาอ่านบทเรียนออนไลน์ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2561 0 11,051 Share

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สานรัก สานต่อชีวิต ช่วยกันบริจาคโลหิต วันวาเลนไทน์

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30-12.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 0 11,687 Share

ขอเชิญร่วมเสนอ โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560-31 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 29 ธันวาคม 2560 0 11,985 Share

มีต่อ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 725 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565

ที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com หัวข้อ “การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤษภาคม 2565 239 Share

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 9–31พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เผยแพร่เมื่อ 8 พฤษภาคม 2565 208 Share

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ส่วนกลาง) จำนวน 11 สายงาน (88 อัตรา)

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤษภาคม 2565 205 Share

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 21 ตำแหน่ง จำนวน 99 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2565

สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤษภาคม 2565 89 Share

กยศ.รับสมัครเจ้าหน้าที่โทรทวงหนี้ ปริญญาตรีทุกสาขา 61 อัตรา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-28 พ.ค. 62

เงินเดือน 15,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 0 19,619 Share

การทางพิเศษฯ (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิป.ตรี เงินเดือน 17,830 บาท

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง “วิทยากร ระดับ 4” แผนกบริหารงานวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ 30 เมษายน 2562 0 19,625 Share

บริษัท ทรู คอร์ปเรชั่นจำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานในเขตจังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนหลายอัตรา

เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน 2561 0 19,871 Share

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าราชการทหารและจ้างเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 9  พฤษภาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2561 0 20,565 Share

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ) ประกาศรับสมัครพนักงาน (ไม่เอาภาค ก )

สมัครออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 23 - 30 เมษายน 2561

เผยแพร่เมื่อ 8 เมษายน 2561 0 19,800 Share

มีต่อ

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2565 104 Share


โครงการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล

เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2565 113 Share


ขอเชิญ คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.- 16.30 น

เผยแพร่เมื่อ 1 มิถุนายน 2565 85 Share

ตัวแทนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม Young Leaders Camp ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565

ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤษภาคม 2565 102 Share


โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่ 25-27 เมษายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2565 118 Share


โครงการค่ายยุวบรรณารักษ์และนักเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ให้กับโรงเรียนวังประจบวิทยาคมและโรงเรียนนครไตรตรึงษ์

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 259 Share


ประชุมหารือเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมบุนนาค

เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2565 253 Share


ประชุมวางแผนการจัดทำ mou ร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมบุนนาค ชั้น 1

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2565 273 Share


ขอเชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ "แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร”

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม) โดยต้องมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในทีม อย่างน้อยทีมละ 1 คน

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2564 587 Share

มีต่อ

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ เกษตรอำเภอคลองลาน เกษตรกร เจ้าของสวน ในเขตอำเภอคลองลาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม "เทศกาลกินผลไม้อร่อย ที่คลองลาน"

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณลานสี่แยก ตลาดคลองลาน หมู่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2565 57 Share


สตรีทอาร์ต สีเรืองแสง!!จุดท่องเที่ยวอีก 1 แห่ง เมืองกำแพงเพชร บริการวิชาการโดย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดยอาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง และทีมงาน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2565 53 Share


โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมระดับอำเภอ ผ่านกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 บนถนนสายวัฒนธรรม อ.คลองลาน(สี่แยกตลาดคลองลาน) จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21 พฤษภาคม 2565 144 Share


ขอเชิญทุกท่าน เที่ยวงานถนนสายวัฒนธรรมคลองลาน ของชาวอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 บนถนนสายวันธรรม อ.คลองลาน(สี่แยกตลาดคลองลาน) จ.กำแพงเพชร

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 190 Share

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร”

วันที่ 7-9 เมษายน 2565 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ว.จ 1 (แก่งเกาะร้อย) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2565 208 Share


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดและผักอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร" หมู่ 9 บ้านหนองปรือ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 1-3 เมษายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2565 370 Share


การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม “ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร”

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 มีนาคม 2565 283 Share


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน "เปิดตลาดออนไลน์และออฟไลน์สู่ตลาดอาเซียน" กิจกรรมสร้างเพจการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) การเพิ่มยอดขายออนไลน์ด้วยการทำโฆษณา Facebook

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์จัดแสดงวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2565 330 Share


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 2565 (กิจกรรมวางแผนการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565 243 Share


มีต่อ

Link เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564

ผ่านระบบ Microsoft Team

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 146 Share

กิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2565 145 Share