การแข่งขันบอร์ดเกม

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2567 36 Share


การใช้บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน และ แข่งขันการเล่นบอร์ดเกม

ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2565 ห้องสมุดโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ส่งยุวบรรณารักษ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
และ แข่งขันการเล่นบอร์ดเกม จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท

เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2566 713 Share


การแข่งขันตอบปัญหาบรรณารักษศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
วันที่ 26 มกราคม 2566 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน งาน “50 ปี KPRU” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2566 713 Share


การแข่งขันตอบปัญหาด้านบรรณารักษ์ศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ กิจกรรม Open House HUSO 2022
ยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
นางสาวนารีรัตน์ จันเนตร
นางสาวณัฐณิชา เนียมเปรม

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2565 766 Share


งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

...วันที่ 6 กันยายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดงาน
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด พุทธศักราช 2565 ณ ห้องสมุดโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมี ผู้บริหารสถาน
ศึกษา พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน....
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของห้องสมุดและมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลายที่ห้องสมุดได้จัดให้บริการ ซึ่งทางงานห้องสมุดได้
จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการหนังสือใหม่นิทรรศการหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์ หนังสือในพระราช
นิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกมส์ส่งเสริมการ
อ่าน และกิจกรรมการประกวด วาดภาพ คำขวัญ ที่คั่นหนังสือ ตลอดจนการแนะนำหนังสือเล่มโปรด แนะนำการ
ใช้ e-book ตอบคำถามสารานุกรมออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ 6 กันยายน 2565 712 Share


มีต่อ

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สมัครเข้าร่วมอ่านหนังสือ รูปแบบ e-book และ e-Library

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สมัครเข้าร่วมอ่านหนังสือ
รูปแบบ e-book และ e-Library ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สามารถคลิกสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ หรือสแกน QR-code ที่รูปภาพได้เลยค่ะ

เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2566 715 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม