>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภาษาไทย

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 11/06/2020 ผู้ชม 130

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  วรรณกิตร์ (ประธาน)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. อาจารย์กัลยา ภูผา (กรรมการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3. อาจารย์ชุติมา ช้างขำ (กรรมการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร  
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภาษาไทย