>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาภาษาไทย

>> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 01/07/2019 ผู้ชม 423

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาไทย   
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมี ท่านคณะกรรมการดังนี้

1.รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  วรรณกิตร์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


2.อาจารย์กัลยา ภูผา
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


3.อาจารย์ชัชนีย์  วินิจชัยนันท์
ตำแหน่ง :  อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 >> การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาภาษาภาษาไทย