>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมู่เรียน 5812201 และ 5812209

>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมู่เรียน 5812201 และ 5812209

เผยแพร่เมื่อ 09/02/2019 ผู้ชม 318

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โปรแกรมวิชาภาษาไทยได้จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมู่เรียน 5812201 และ 5812209  ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนสรุปปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

>> สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมู่เรียน 5812201 และ 5812209