>> การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูดสุนทรพจน์

>> การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูดสุนทรพจน์

เผยแพร่เมื่อ 22/12/2017 ผู้ชม 639

โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการพูดสุนทรพจน์ สามารถนำไปประกวดหรือแข่งขันได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ในการเรียนและการทำงาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้  วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

>> การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูดสุนทรพจน์