>> ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน

>> ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 14/12/2017 ผู้ชม 307

ด้วยโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   จะจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการพูดสุนทรพจน์ สามารถนำไปไประกวดหรือแข่งขันได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนและการทำงาน โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพูดสุนทรพจน์” วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร
2. ประกวดการพูดสุนทรพจน์ วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมพุทธชาด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบ

>> ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน