อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ

อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 409

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์จิราพร    ภูวรัตนาวิวิธ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Jiraporn Puwarattanawiwit

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาไทย
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาทย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม