>> โปรแกรมวิชาภาษาไทย ร่วมกับชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม

>> โปรแกรมวิชาภาษาไทย ร่วมกับชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ 14/03/2017 ผู้ชม 796

     โปรแกรมวิชาภาษาไทย ร่วมกับชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดค่ายกิจกรรมภาษาไทยบูรณาการ “เพื่อพัฒนาการคิด” ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. (แบ่งเป็นช่วงที่ 1 วันที่ 20-24 มีนาคม 2560 และช่วงที่ 2 วันที่  27-31 มีนาคม 2560 น้อง ๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยเลือกช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทั้ง 2 ช่วงเวลา)  

     กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง ดู และการพูด โดยใช้กระบวนการคิดและกระบวนการทางปัญญา บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น

     สอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ โทร. 081-6248218 ติดต่อสมัครได้ที่พี่เอ๋ย 093-1523536 ,พี่แอ้ 091-8275790 พี่ออย 092-1915174 และ พี่อูม 082-3991767

      ค่าสมัครเพียงคนละ 600 บาท ต่อหนึ่งช่วงเวลา ถ้าเข้าร่วมทั้ง 2 ช่วงเวลา  รวมเป็นเงิน 1,200 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและค่าวัสดุ)

เอกสารประกอบ

>> โปรแกรมวิชาภาษาไทย ร่วมกับชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม