รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์

รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 897

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย

ชื่อ-สกุล (ไทย) : รศ.ดร.สุนทรี     ดวงทิพย์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Soontaree  Doungtioya

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาไทย
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.สุนทรี     ดวงทิพย์