หลักสูตร

หลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 19/12/2016 ผู้ชม 1,135

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

………………………………….….…………..

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะ / สาขาวิชา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

    ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Thai Language

 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

    ชื่อย่อ (ไทย) ศศ.บ.(ภาษาไทย)

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (Thai Language)

    ชื่อย่อ (อังกฤษ) B. A.(Thai Language)

 

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

 

4.รูปแบบของหลักสูตร
    4.1รูปแบบ
        หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

    4.2ภาษาที่ใช้
        ภาษาไทย

    4.3การรับเข้าศึกษา
        รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

    4.4การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

5.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
    5.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

    5.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

    5.3 คณะกรรมการประจำคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2559 วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

    5.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 2 / 2559 วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

    5.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2 / 2559 วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

 

6.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ.2561

 

7.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    7.1    ครู อาจารย์
    7.2    นักเขียนบทภาพยนตร์/นักเขียนบทละคร/นักเขียนบทละครโทรทัศน์
    7.3    นักเขียนคอลัมน์
    7.4    นักเขียนสารคดี
    7.5    นักหนังสือพิมพ์
    7.6    นักข่าว
    7.7    ผู้ประกาศข่าว
    7.8    นักพากย์
    7.9    นักจัดรายการวิทยุ
    7.10  นักประชาสัมพันธ์
    7.11  บรรณาธิการ
    7.12  ผู้พิสูจน์อักษร
    7.13  เลขานุการ
    7.14  มัคคุเทศก์
    7.15  นักแปล

สมัครเรียน

หลักสูตร