สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาภาษาไทย รหัสหมู่เรียน 5912201,5912202, 6012210 และ 6112210 วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลังรูปภาพ : สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาภาษาไทย รหัสหมู่เรียน 5912201,5912202, 6012210 และ 6112210 วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อง 02/03/2020 ผู้เข้าชม 60