อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง

อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 499

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Prapatsara  Hothong

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาไทย
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาทย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง

อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ

อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 341

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์วิยุดา    ทิพย์วิเศษ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Wiyuda  Thipwiset

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาไทย
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์วิยุดา	ทิพย์วิเศษ

รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์

รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 877

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย

ชื่อ-สกุล (ไทย) : รศ.ดร.สุนทรี     ดวงทิพย์
ชื่อ-สกุล (Eng) : Soontaree  Doungtioya

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาไทย
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.สุนทรี     ดวงทิพย์

อาจารย์ณัฐพล บ้านไร่

อาจารย์ณัฐพล บ้านไร่

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 523

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ดร.ณัฐพล   บ้านไร่
ชื่อ-สกุล (Eng) : Nattapaul Banrai

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาไทย
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ณัฐพล	บ้านไร่

อาจารย์สุทธีรา คำบุญเรือง

อาจารย์สุทธีรา คำบุญเรือง

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 441

ชื่อ-สกุล (ไทย) : สุทธีรา คำบุญเรือง
ชื่อ-สกุล (Eng) :

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาไทย
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาทย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุทธีรา คำบุญเรือง

อาจารย์พนัส เพ็งเลิก

อาจารย์พนัส เพ็งเลิก

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 628

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์พนัส     เพ็งเลิก
ชื่อ-สกุล (Eng) : Phanat  Phenglerk

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาไทย
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์พนัส     เพ็งเลิก

อาจารย์ทิพย์วรรณ สีสัน

อาจารย์ทิพย์วรรณ สีสัน

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 308

อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์ทิพย์วรรณ    สีสัน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Thipphawan  Seesan

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาไทย
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ทิพย์วรรณ    สีสัน

อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ

อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ

เผยแพร่เมื่อ 08/01/2017 ผู้ชม 397

ชื่อ-สกุล (ไทย) : อาจารย์จิราพร    ภูวรัตนาวิวิธ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Jiraporn Puwarattanawiwit

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาไทย
เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาทย

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์จิราพร	ภูวรัตนาวิวิธ