" โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

>> พิธีไหว้ครู โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 12/07/2018 ผู้เช้าชม 399


>> กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย

วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(อาคาร3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11/07/2018 ผู้เช้าชม 71


>> การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพูดสุนทรพจน์

โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการพูดสุนทรพจน์

เผยแพร่เมื่อ 22/12/2017 ผู้เช้าชม 139


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087