" โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ

วันที่ 21 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุมพิกุล

เผยแพร่เมื่อ 21/09/2022 ผู้เช้าชม 24


กิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยออนไลน์ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2565

วันที่ 19-20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เผยแพร่เมื่อ 20/09/2022 ผู้เช้าชม 42


กิจกรรม เล่าประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง "เส้นทางกว่าจะมาเป็นคุณครู"

วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 07/09/2022 ผู้เช้าชม 76


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087