" โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและยินดีต้อนรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 20/06/2022 ผู้เช้าชม 39


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาภาษาไทย

วันที่ 7 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 07/06/2022 ผู้เช้าชม 81


โครงการกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านแปลงสี่-แม่พืช ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 6 มีนาคม 2565 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านแปลงสี่-แม่พืช ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06/03/2022 ผู้เช้าชม 98


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087