" โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วม การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งตั้งบัดนึ้ - 31 มกราคม 2565

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 09/12/2021 ผู้เช้าชม 493


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย B.A. (Thai)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย B.A. (Thai)

เผยแพร่เมื่อ 14/10/2021 ผู้เช้าชม 93


>> กิจกรรมพัฒนาทักษะ ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์ (microsoft team)

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 29/08/2021 ผู้เช้าชม 116


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087