" โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

กิจกรรมแข่งขัน/ทดสอบการอ่านและเขียนคำไทย ในโครงการ 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 26 มกราคม 2566 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 26/01/2023 ผู้เช้าชม 89


ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วม แข่งขัน/ทดสอบ อ่าน-เขียนคำไทย

วันพฤหัสบดี   ที่ 26  มกราคม 2556

เผยแพร่เมื่อ 06/01/2023 ผู้เช้าชม 456


กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาและวรรณกรรมไทย และกิจกรรมประกวดแข่งขัน พัฒนาทักษะสู่การเรียนรู้ ด้านภาษาและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้เยาวชน สืบสาน รักษา และต่อยอด วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 30/11/2022 ผู้เช้าชม 75


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087