" โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาภาษาไทย

วันที่ 31 พฤศภาคม 2566 

เผยแพร่เมื่อ 31/05/2023 ผู้เช้าชม 99


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จากนักเล่าเรื่องชุมชน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องกันยะมูลนุสรณ์ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

เผยแพร่เมื่อ 28/02/2023 ผู้เช้าชม 79


โปรแกรมวิชาภาษาไทยและโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ร่วมเป็นตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร   

เผยแพร่เมื่อ 28/02/2023 ผู้เช้าชม 46


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชาหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน


โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสาร  055-798-087