การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

เผยแพร่เมื่อ 08/07/2022 ผู้ชม 105

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ (ประธาน)
สังกัด : คณะสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การันต์ เจริญสุวรรณ (กรรมการ)
สังกัด :  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม (เลขานุการ)
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA  ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม