โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือองค์กรพันธมิตร จัดเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ว่าด้วย การเสริมสร้างเยวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือองค์กรพันธมิตร จัดเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ว่าด้วย การเสริมสร้างเยวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 23/06/2022 ผู้ชม 124

 • สังคมไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติไว้ ทั้งนี้โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร มูลนิธิกำแพงพลเมือง และ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือกันสร้างสำนึกพลเมืองด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชนของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นกลุ่มพลังสังคมที่มีภาวะผู้นำ มีจิตสำนึกสาธารณะ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อส่วนรวม  มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

 

 • กิจกรรมที่สำคัญ ในวันนี้ กล่าวคือ
  • การลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือช่ายเด็กและเยาวชน ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๕ หน่วยงาน คือ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร, มูลนิธิกำแพงพลเมือง, ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกำแพงเพชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
  • กระบวนการแลกเปเลี่ยนเรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชน เช่น
  • เรื่องเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่กับการสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดย ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ คุณอภิชาติ สุรเดช คุณศักดิ์ชัย สัมทับ คุณตฤณศร สัมทับ และ ผศ.ธวชินี ลาลิน
  • เรื่อง การคิดเชิงระบบ อาวุธสำคัญของเด็กและเยาวชนในการจัดการปัญหาชุมชน”

 • โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ของ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๒ ท่าน คือ คุณศักดิ์ชัย สัมทับ และ คุณตฤณศร สัมทับ

 • การจัดเวทีในครั้งนี้ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมเวทีจาก สภาเด็กและเยาวชนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เครือข่ายเด็กและเยาวชน นักศึกษา คณาจารย์ท่สนใจ จำนวน ๑๔๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชาฯในวันนี้ ได้เรียนรู้จนเกิดสำนึกสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตริย์ ภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข หลังจากเสร็จสิ้นเวทีแล้ว จะเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดกำแพงเพชร  นำความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามศักยภาพของแต่ละเครือข่ายต่อไปในอนาคต

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จับมือองค์กรพันธมิตร จัดเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ว่าด้วย การเสริมสร้างเยวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน